Skip to content

 

Sandnes Idrettslag viser til innkalling av 27. april 2021 og kaller inn til årsmøte mandag 7. juni, klokken 19.00. Årsmøtet i Sandnes idrettslag avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion.

Saksliste:

  1. Åpning ved Hovedstyrets leder
  2. Godkjenne de stemmeberettigete.
  3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  4. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  5. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
  6. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  7. Fastsette medlemskontingent for 2022 og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Foreta følgende valg: Leder, Nestleder og kasserer, Valgkomité (gruppelederne), kontrollkomité, Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Her er:
Årsrapport inkludert grupperapporter og budsjett for 2021 for Sandnes Idrettslag: ÅRSMELDING FOR SANDNES IDRETTSLAG FOR 2020
Vi serverer pizza!
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
For styret i Sandnes Idrettslag
Kenny Rettore, Mobil: 901 99 260
Search