Skip to content

Sandnes Idrettslag viser til innkalling av 27. april 2021 og kaller inn til årsmøte mandag 7. juni, klokken 19.00. Årsmøtet i Sandnes idrettslag avholdes i Radleståvå på Sandnes stadion.

 

Saksliste:

Åpning ved Hovedstyrets leder
Godkjenne de stemmeberettigete.
Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Fastsette medlemskontingent for 2022 og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppenes aktiviteter.
Vedta idrettslagets budsjett.
Foreta følgende valg: Leder, Nestleder og kasserer, Valgkomité (gruppelederne), kontrollkomité, Ansvarlig for medlemsregister, politiattester og barneansvarlig
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sandnes Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sandnes Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Her er:

Årsrapport inkludert grupperapporter og budsjett for 2021 for Sandnes Idrettslag: ÅRSMELDING FOR SANDNES IDRETTSLAG FOR 2020

Vi serverer pizza!
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
For styret i Sandnes Idrettslag
Kenny Rettore, Mobil: 901 99 260

Search